DEEP 53 Impact

 

April 22, 2011

Korakuen Hall

Tokyo, Japan

 

 

Line-up (not in fight order):

Fight 1

Tatsumitsu Wada (Yoshida Dojo) vs. Yoshiki Harada (Mach Dojo)

 

Fight 2

Akira Shoji (Smash) vs. Kazuo Masaki (Freelance)

 

Fight 3

Mamoru Nakamura (Alliance) vs. Seigo Mizuguchi (Freelance)

 

Fight 4

Kamaya Makoto (Team Touri) vs. Kasuya Sakai (Kiguchi Dojo)

 

Fight 5

LUIZ (Zendokai) vs. Yutaka Ueda (Grabaka)

 

Fight 6

Nobuo (Freelance) vs. Tatsumi (Freelance)

 

Fight 7

Hidehiko Hasegawa (SK Absolute) vs. Yasushi Kitazaki (Zendokai)

 

Fight 8

Seichi Ikemoto (MMA Studio Style) vs. Satoru Kitaoka (LOTUS)

 

Also expected to participate:

- Furuki Katsuaki (Smash)

- Eiji Mitsuoka (Freelance)

- Yasuaki Kishimoto (MMA Dojo Cobra Kai)

 

 

 

Subject to change

 

 

 

 

(3/25/11)